Hlivištia
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HLIVIŠTIA
   
VZN 2012 Stiahnut
VZN 2011 Stiahnut
VZN 2010 Stiahnut
VZN 2009 Stiahnut
VZN 2008 Stiahnut
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnut
 
Povinne zverejňovanie zoznamu zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy Faktúry Objednávky                                         
Hlavný kontrolór VZN Pozvánky                                         
Zápisnice Rozpočet Záverečný účet                                         

Voľby prezidenta SR 2019

VOĽBY OSO 2018.


VEREJNÉ OBSTARAVANIE : 

Výzva na predkladanie ponúk na “Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu .“.

        Výzva na predkladanie ponuky.

        Navrh na plnenie kriterií- vzor.

        ZoD Hlivištia KD.

        Zadanie-vykaz vymer KD .

Výzva na predkladanie ponúk na “Opravu strechy a prístrešku MŠ v obci Hlivištia“.

        Výzva na predkladanie ponuky.

        Navrh na plnenie kriterií- vzor.

        ZoD Hlivištia MŠ.

        Zadanie- VV- Oprava strechy a prístrešku  materskej školy   v obci Hlivistia .


Výzva na predkladanie cenovej ponuky „Záhradná technika a príslušenstvo na údržbu a čistenie zelene a miestnych komunikácií pre obec Hlivištia.“

        Výzva na predkladanie ponuky.

        Cenová ponuka.

        Opis - špecifikácia tovaru /technické požiadavky/.

        Návrh kupnej zmluvy.

Výzva na predkladanie ponuky.

Zadanie-výkaz.

Návrh na plnenie kritérií-vzor.

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska.

Zmluva o dielo.

Zoznam kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK.

Zoznam kandidátov pre voľby Predsedu KSK.

VZN  č. 66/11/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady na rok 2013.

VZN č. 67/12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.
TOPlist
© 2008 Lekos s.r.o.