VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HLIVIŠTIA
   
VZN 2012 Stiahnut
VZN 2011 Stiahnut
VZN 2010 Stiahnut
VZN 2009 Stiahnut
VZN 2008 Stiahnut
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou Stiahnut
 
Povinne zverejňovanie zoznamu zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona č. 546/2010
zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného
zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Zmluvy Faktúry ObjednávkyVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hlivištia.

Návrh rozpočtu 2017.

Oznam SPP, a.s.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu RIÚS KSK.

VZN 1 2016 o miestných daniach.

Schválený rozpočet viacročný.

Čerpanie rozpočtu 2015, návrh na r.2016-2018.

Oznámenie POH Košického kraja na roky 2016-2020.

Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja 2014-2020.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016-2022.

VZN 2 2016 o určení výšky príspevku v školách.

Záverečný účet obce Hlivištia a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.1024x768
800x600Stiahni si Adobe Acrobat na prezeranie .PDF súborov.
TOPlist
© 2008 Lekos s.r.o.